Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αρμοδιότητες υπηρεσιών

Ο Ειδικός Ταμίας διεξάγει με προσωπική του ευθύνη, μαζί με τα ειδικά οριζόμενα διαχειριστικά εισπρακτικά όργανα, την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και οι διατάξεις περί οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων. Αρμοδιότητές του μεταξύ άλλων είναι να:

  • Εξοφλεί τα διαβιβαζόμενα στο Ταμείο εντάλματα πληρωμών.
  • Παραλαμβάνει καθημερινά τις πραγματοποιούμενες από τα αρμόδια όργανα τις ημερήσιες εισπράξεις.
  • Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόμενα σε αυτόν όργανα.
  • Είναι υπεύθυνος για την περιουσία με μετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του Δήμου, καθώς και για τη φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει.
  • Εποπτεύει την τήρηση των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταμειακών βιβλίων, παρακολουθεί την όλη κίνηση των εσόδων και εξόδων, ευθυνόμενος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη και ρυθμίζει τα της χρηματικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτικών οργάνων.
  • Ενεργεί την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί φάκελο των διοικητικών υποθέσεών του.
  • Εντέλλεται τη λήψη των επιτρεπομένων από τον νόμο αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως των καθυστερούμενων εσόδων του Δήμου.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ