Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Απόφαση Δημάρχου 142/12-07-2024 η οποία αφορά την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 6ΘΣΟΩΞΩ-ΓΝ5 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 4743ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ -ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7/2024 ΜΟΝΙΜΩΝ & 6/2024 ΣΟΧ-ΣΑΧ-ΔΕΔ/ΝΑ-ΟΑΕΔ 55-67
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ε1ΞΩΞΩ-Γ8Π 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/21ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή εν γέννει χρημάτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 942ΔΩΞΩ-ΠΑΤ 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 4732ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής δαπάνης συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος αναβαθμισμένες εκδόσεις λογισμικού για το έτος 2023 του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 3294/04-07-2023 σύμβαση (Α΄, Β΄, Γ΄. Δ΄ μέρος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε8ΛΩΞΩ-Υ8Ο 12/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/220ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ΤτΕ για πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ-ΕΑΠ μισθοδοσίας μονίμων 7/2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ο9ΘΩΞΩ-ΣΥΣ 11/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/225ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής Δαπάνης για την υπηρεσία δημιουργίας εικονικής περιήγησης φυσιολατρικών διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.(Σύμβαση α.π.3556/13-07-2023)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69Β2ΩΞΩ-ΡΣΒ 10/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/219ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 94ΜΥΩΞΩ-2ΝΒ 10/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 4693ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΦΤΩΞΩ-3ΜΜ 10/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 4691ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής δαπάνης υπηρεσίας ψυχαγωγίας μουσικού ενδιαφέροντος στην εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρωνιάτικης πίτας του Συλλόγου Γυναικών Οροπεδίου Λασιθίου "ΡΕΑ" με συνδιοργανωτή το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΒ39ΩΞΩ-ΖΨΑ 10/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/187ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ΤτΕ για πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ-ΕΑΠ μισθοδοσίας ΔΕΔ/ΝΑ 6/2024 ΑΙΡΕΤΩΝ-ΣΟΧ-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΥΧΩΞΩ-ΧΟΟ 09/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/224ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση προαύλειου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τζερμιάδων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τζερμιάδων «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 92ΥΒΩΞΩ-2Δ6 08/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 68ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση της είσπραξης ΔΤ,ΔΦ και ΤΑΠ μηνός 4ου/2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓ0ΓΩΞΩ-73Λ 08/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/223ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%-Χαρτόσημο 3% -ΟΓΑ Χαρτοσήμου & ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3% ΕΠ: 193Β ΠΔΕ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ LYDAKIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΝΣΩΞΩ-1Ρ7 08/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/20ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη 1ου Λογαριασμού του έργου "Βελτίωση Προσβασιμότητας και αναβάθμιση υποδομών του Δικταίου Άντρου, Υποέργο 3 : Εργασίες στερέωσης βραχωδών πρανών Δικταίου Άντρου" Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΜ6ΩΞΩ-41Ρ 08/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/193ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής δαπάνης για την παράθεση μπουφέ κατά τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 14/12/2023 συνδιοργάνωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με το Σύλλογο Γυναικών Οροπεδίου Λασιθίου "ΡΕΑ".
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΥΓΩΞΩ-ΗΨΙ 08/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/188ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 894