Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Δαπάνη υπηρεσίας απο επιχορήγηση από το πράσινο ταμείο αριθ. απόφ.240/2022 για διοργάνωση συνεδρίων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΦΝΩΞΩ-Β75 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 4703ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 9Β1ΨΩΞΩ-ΝΑ9 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 60ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μεταβολής ποσοστών ΕΤΕΠ και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: Ψ808ΩΞΩ-ΑΧΧ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση σε δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής κ.Ταγαράκη Εμμανουήλ υπόθεσης Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΟΚΝΩΞΩ-ΠΕΨ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πληρωμή τέλους κτηματογραφούμενου ακινήτου στον οικισμό Τζερμιάδων στη θέση χωματόλακκοι ιδιοκτησίας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (κωδικός πληρωμής RF1490401200407000105651).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΘΜ0ΩΞΩ-ΚΞΣ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/286ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή τέλους κτηματογραφούμενου ακινήτου στον οικισμό Αβρακόντε επί ανωνύμου οδού εντός οικισμού Κουδουμαλιά ιδιοκτησίας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (κωδικός πληρωμής RF02904012004070001008971).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΤΖΩΞΩ-0ΣΒ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/285ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών αποκατάστασης φθορών οδοστρώμ...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡ9ΓΩΞΩ-ΥΩ5 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 4677ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή Οφειλής για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερεικών συστημάτων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΔΑΩΞΩ-ΙΔΓ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/283ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια πληρωμή τρίτη (Γ΄) Δόση οφειλής στο Δήμο Αγ. Νικολάου από εναπόθεση απορριμμάτων 2008-2011 για 5 έτη (έως και 2025 μετά αό εξωδικαστικό συμβιβασμό)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 99Ζ9ΩΞΩ-ΩΩΘ 22/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/282ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου 149/2023 η οποία αφορά την περικοπή μισθοδοσίας υπαλλήλων που συμμετείχαν στην απεργία που πραγματοποιήθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2023.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 94ΡΦΩΞΩ-2ΨΣ 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 4624ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας φιλοξενίας των επίσημων προσκεκλημένων στον εορτασμό, της επετείου της Μάχης του Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ268ΩΞΩ-7ΟΤ 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/279ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την παράθεση γεύματος στους επίσημους προσκεκλημένους για τον εορτασμό της επετείου της Μάχης του Λασιθίου που πραγματοποιήθηκε στις 28/05/2023 στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΛ9ΩΞΩ-ΝΣ2 21/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/278ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή τέλους κτηματογραφούμενου ακινήτου στον οικισμό Αβρακόντε επί ανωνύμου οδού εντός οικισμού Κουδουμαλιά ιδιοκτησίας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (κωδικός πληρωμής RF02904012004070001008971).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΙΣΦΩΞΩ-ΡΛΛ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 4621ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οφειλή συντήρησης αλευρόμυλου, Προμήθεια πανιών με εξαρτήματα πρόσδεσης καθώς και συντήρηση αλεστικού μηχανισμού με τα ανταλλακτικά του στη θέση Σελί Αμπέλου του ΔήμουΟροπεδίου Λασιθίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΡ7ΩΞΩ-0ΚΘ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/277ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικού turbo - εργασίες για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4935 (απορριμματοφόρο) του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛΡΓΩΞΩ-Λ0Ι 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/276ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 833