Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Επιχορήγηση Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Οροπεδίου Λασιθιίου από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους (Απόφαση επιχορήγησης Δ.Σ. 6/2023)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΧΙΩΞΩ-ΨΗΠ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1461ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΞΜΩΞΩ-ΝΙΓ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1453ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2023 ΝΠΔΔ Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 951ΕΩΞΩ-1ΥΙ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 19ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: 9ΤΖ6ΩΞΩ-0Ω0 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 20ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2023.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΔ26ΩΞΩ-5Τ4 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 18ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2023
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΡΕ4ΓΩΞΩ-ΛΡ9 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναπροσαρμογή ή μη της αξίας των παραχωρούμενων ταφοοικοπέδων.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 9ΝΠ0ΩΞΩ-ΞΑ8 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1425Αρ. Αποφ.: 17ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια στεφάνων, λουλουδιών για επετείους και εορτές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 97Υ5ΩΞΩ-ΨΝΗ 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1423ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναπροσαρμογή ή μη τελών αποχέτευσης 2023.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΗ49ΩΞΩ-737 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1422Αρ. Αποφ.: 16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης 2023.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 66ΜΟΩΞΩ-ΣΜ3 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1420Αρ. Αποφ.: 15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας 2023.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΖΧ4ΩΞΩ-ΒΗΓ 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1419Αρ. Αποφ.: 14ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τελών δικαιωμάτων και εισφορών ύδρευσης 2023.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΩΖ0ΑΩΞΩ-9ΙΦ 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 13ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2023.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: Ρ4Θ5ΩΞΩ-65Η 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΩ9ΝΩΞΩ-ΥΩΞ 23/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπληρωματική. ΠΟΕ Διάφορα Έξοδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΣΛΩΞΩ-Ω6Μ 20/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1337ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 796