Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

27 Δεκ 2022

Δημόσια διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου»

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου  ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Υλοποίηση Δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου», της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου», συνολικού προϋπολογισμού 191.360,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Το τεύχος της διακήρυξης δύναται να τροποποιηθεί κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://lasithi.gov.gr/). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Διαβούλευσης.

 

ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ