Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

21 Ιούν 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

ΑΡΧΕΙΑ

60ΘΧΩΞΩ-524-PERIL-DIAYGEIA.pdf