Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

29 Νοέ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ν.Π.)»

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 06-06-2022 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με συστημικό αριθμό 160037

ΑΡΧΕΙΑ

Προκήρυξη Διακήρυξη Μελέτη