Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

29 Νοέ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ν.Π.)»

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διαγωνισμό «για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 11-03-2022 και ώρα 15:00
Kαταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 28/03/2022 και ώρα 10:00π.μ.

ΑΡΧΕΙΑ

Προκήρυξη Διακήρυξη Μελέτη