Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

29 Νοέ 2022

Προκήρυξη – Διακήρυξη «για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (χωρίς χειριστή)

Ο Δήμος Οροπεδίου  Λασιθίου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διαγωνισμό «για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (χωρίς χειριστή), με εκτιμώμενη αξία δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (19.999,96€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 1-06-2022 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 16/06/2022 και ώρα 13:00

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΑΡΧΕΙΑ

Προκήρυξη Διακήρυξη Μελέτη