Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

29 Νοέ 2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
προκηρύσσει Διεθνή, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διαγωνισμό

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 483.870,97 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
 www.promitheus.gov.gr του
συστήματος).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 22/03/2022 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 18/04/2022 και ώρα 13:00

ΑΡΧΕΙΑ

Διακήρυξη Περίληψη διακήρυξης