Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

06 Δεκ 2022

Προμήθεια ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης και ηλεκτρικών ποδηλάτων στα πλαίσια του προγράμματος CLEAN στο Οροπέδιο Λασιθίου

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης και ηλεκτρικών ποδηλάτων στα πλαίσια του προγράμματος CLEAN στο Οροπέδιο Λασιθίου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.516,13€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος). Η αναλυτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 12/12/2022 και ώρα 10:00 πμ

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 09/01/2023 και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών  11/01/2023 και ώρα 10:00 π

ΑΡΧΕΙΑ

Διακήρυξη