Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

06 Φεβ 2024

Πρόσκληση για υποβολή Προσφοράς για το έργο «Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Μαγουλά» -Κωδ. ΕΣΗΔΗΣ : 204367

ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΗΜΔΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ.pdf