Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Δημοσιεύτηκε

15 Ιούλ 2020

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).

β)Τις διατάξεις των άρθρων 161 & 167 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

γ)Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 11 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’ 11/3/2020).

δ)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (ΦΕΚ 1666/Β΄/24.6.2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Την με αριθμό 64/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

στ)Την με αρ.πρωτ.: 2857/15-7-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων.

ΚΑΛΕΙ

Τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, για την κάλυψη μίας θέσης Γενικού Γραμματέα στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998.

Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης

Δ) Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 και άρθρο 167 του Ν.3584/2007) καθώς και η επικαλούμενη εμπειρία.
  5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), της ημεδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή τίτλος τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από χώρα -μέλος της Ε.Ε., με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών του Π.Δ. 165/2000 είτε απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή του Π.Δ. 231/1998).
  6. Αντίγραφα Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Οι τυχόν προσκομιζόμενοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά Νόμου αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου ,2020, και ώρα 14:30, στα γραφεία του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (αρμόδιος υπάλληλος: Ελευθερία Μαρμακεθιανάκη, τηλ: 2844340 155) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ