Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Δαπάνες δεξιώσεων τοπικών και εθνικών εορτών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68ΙΓΩΞΩ-ΑΙΒ 17/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3286ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 6Χ2ΚΩΞΩ-69Σ 17/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3118ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής δαπάνης για τον 1ο λογαριασμό του Έργου "Αποκαταστάσεις οδοποιίας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου" του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΘΧΚΩΞΩ-Φ6Μ 17/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/147ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 9ΤΓ9ΩΞΩ-0Ε9 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3248ΣΥΜΒΑΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: ΡΟΕΖΩΞΩ-ΞΛ2 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3238ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξαρτημάτων , μέσων και υλικών για την επισκευή των αντλιοστασιων στους οικισμούς του Δήμο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚ7ΣΩΞΩ-0ΕΓ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3236ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση διυλιστηρίων Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 682ΚΩΞΩ-ΖΧΞ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3235ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 112 "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ".
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 6Ν41ΩΞΩ-Ε7Η 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3228ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 111 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΔΗ.Κ.ΕΟ.Λ.".
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 6ΣΡΟΩΞΩ-Ε6Λ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3227ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη για την συντήρηση και επισκευή του οχήματος με αρ.κυκλ. ΚΗΗ4935 του Δ.Ο.Λ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΥΘΩΞΩ-ΖΟΣ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/146ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής της δαπάνης προμήθειας υλικών για κατεπείγουσες επισκευές υπηρεσιών ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΤΝΡΩΞΩ-74Μ 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/145ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή Δαπάνης προμήθειας στεφάνων για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΑΓΩΞΩ-Ρ0Ν 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/144ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οφειλή Δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Λασιθίου (δικαστικός συμβιβασμός)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩ24ΩΞΩ-Θ7Α 15/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/143ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση της είσπραξης ΔΤ,ΔΦ και ΤΑΠ μηνός 2ου/2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΙΡΩΞΩ-Μ73 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/152ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%, ΟΓΑ+ Χαρτόσημο υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ ΧΕΠ:139Β ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΣΑΝΑ 233 ΠΔΕ 2ο παραδοτέο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ρ1Θ8ΩΞΩ-889 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/14ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 886