Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση είσπραξης Δ.Τ.,Δ.Φ. και ΤΑΠ μηνός 2ου/2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ρ2ΛΩΞΩ-Μ2Λ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/151ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής δαπάνης για την υπηρεσία αποκαταστάσεων δικτύων υποδομής που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 691ΜΩΞΩ-ΖΧΛ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/141ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο και στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου (Χρηματοδότηση από Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΔΜΩΞΩ-ΔΛΖ 14/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/139ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 14/05/2024 ΕΩΣ 31/12/2028
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 99ΥΞΩΞΩ-Π5Ι 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3150ΣΥΜΒΑΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 13/5/2024 ΕΩΣ 12/05/2025 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ . ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 6ΓΨΚΩΞΩ-ΥΜ2 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3133ΣΥΜΒΑΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 13/5/2024 ΕΩΣ 12/05/2025 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ . ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: Ψ1ΛΣΩΞΩ-Β5Ν 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3125ΣΥΜΒΑΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 13/5/2024 ΕΩΣ 12/05/2025 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ . ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: ΨΛΠΟΩΞΩ-19Ν 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3128ΣΥΜΒΑΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 13/5/2024 ΕΩΣ 12/05/2025 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ . ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 9Ε4ΒΩΞΩ-ΒΘΜ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3131ΣΥΜΒΑΣΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%, ΟΓΑ+ Χαρτοσήμου υπερ ΕΑΑΔΣΣΧΕΠ: 138 ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΣΑΝΑ 233
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ8ΙΩΞΩ-4ΩΡ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/13ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός επιτροπής Κυκλοφοριακών θεμάτων Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΑΖ6ΩΞΩ-ΒΨ1 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 44ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πληρωμή οφειλής δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο και στις υποδομές ύδρευσης (Χρηματοδότηση από Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΧΓΩΞΩ-15Ξ 13/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/138ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: ΡΠ9ΠΩΞΩ-ΤΕΨ 11/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3120ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση είσπραξης Δ.Τ.,Δ.Φ. και ΤΑΠ μηνός 1ου/2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΙΛΩΞΩ-ΩΓΨ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/149ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ,ΜΟΝΙΜΩΝ 5/2024 & ΔΕΔ/ΝΑ 4/2024 ΑΙΡΕΤΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΣ-ΣΟΧ-ΣΑΧ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΜ7ΩΞΩ-ΣΩΜ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/12ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προϋπολογισμός & ΟΠΔ έτους 2024.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 671ΠΩΞΩ-Ζ2Ζ 10/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 47ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 886