Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Αποδοχή δωρεάς κ.Παναγιωτάκη Γεωργίου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΙΟΝΩΞΩ-ΞΩΨ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 54ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3% ΧΕΠ:138Β,139Β ΣΑΝΑ233 & ΧΕΠ:141Β,147Β,156Β ΣΑΝΑ 255 & ΛΟΙΠΑ ΧΕΠ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΝΝΩΞΩ-6ΜΖ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/18ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμμετοχή νέων υπαλλήλων σε εισαγωγικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 6ΤΑΧΩΞΩ-ΖΝΣ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση της είσπραξης ΔΤ,ΔΦ και ΤΑΠ μηνός 3ου/2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60Ξ3ΩΞΩ-29Ξ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/178ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός 6ου/2024 μόνιμων υπαλλήλων διοκ/κής και οικ/κής υπηρεσίας.(προσωπικη διαφορά σύμφωνα με το ΦΕΚ 112/Α'/2022)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΛΖ5ΩΞΩ-ΤΧ6 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/172ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός 6ου/2024 μόνιμης υπαλλήλου ΚΕΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60ΛΛΩΞΩ-Ψ4Π 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/173ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός 6ου/2024 μόνιμων υπαλλήλων "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟ3ΛΩΞΩ-550 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/174ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορες 6ου/2024 (αλλαγη ΜΚ Κοντάκη στις 22/6/2024) κα ιαναδρομικές αποδοχες ετών 2021-1ο/2024 υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου λόγω αλλαγης κλιμακίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙΙ8ΩΞΩ-Ω9Ι 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/175ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός 6ου/2024 μόνιμων υπαλλήλων υπηρεσίας ύδρευσης.(προσωπική διαφορά σύμφωνα με το ΦΕΚ 112/Α'/2022)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΛ8ΘΩΞΩ-ΨΞΑ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/176ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός 6ου/2024 μόνιμων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας.(Προσωπική διαφορά σύμφωνα με το ΦΕΚ 112/Α'/2022)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΥΒΓΩΞΩ-4Δ3 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/177ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την αντιμισθία και τις εργοδοτικές εισφορές Μαϊου 2024 Δημάρχου-Αντιδημάρχων-Προέδρου ΔΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΖΔΩΞΩ-Ω29 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/163ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίου Μαϊου 2024 & επιστροφή κρατήσεων μηνός 3ου/2024 (άρθρο 13 του Ν.5043/2023.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ23ΨΩΞΩ-ΞΩΖ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/164ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές Γενικού Γραμματέα Μαϊου 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΑ8ΛΩΞΩ-Χ3Ω 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/165ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαϊου 2024 για τον δικηγόρο με έμμισθη εντολή του ΔΟΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69ΕΙΩΞΩ-Ε2Ω 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/166ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαϊου 2024 υπαλλήλου ΙΔΑΧ (καθαρίστρια σχολικών κτιρίων).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 93ΜΡΩΞΩ-7Γ0 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/167ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5 6 7 8 9 894