Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Προμήθεια ΤτΕ για πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ-ΕΑΠ κρατήσεων μισθοδοσίας μονίμων 5/2024 & δεδ/νων 4/2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΩΖΩΞΩ-ΔΕΥ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/159ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση είσπραξης Δ.Τ.,Δ.Φ. και ΤΑΠ μηνός 3ου/2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ε0ΨΩΞΩ-ΣΕΝ 30/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/158ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΛΟΚ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 9930ΩΞΩ-5ΓΔ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 2482ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση εισφοράς 0,06% στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ρ2ΛΩΞΩ-Β2Μ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3567ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση εισφοράς 0,06% (Πρώην 0,10%) στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΨΡΩΞΩ-ΝΗ7 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3566ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγ/τιων κλπ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΕΡΩΞΩ-ΨΦΕ 29/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3563ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%, ΟΓΑ+ Χαρτόσημο υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ ΧΕΠ:141Β ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΑ 255 ΠΔΕ-ΘΕΟΜΗΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 688ΦΩΞΩ-ΦΓ1 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/17ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής 2ης Έντολής της σύμβασης "Προμήθεια Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και Ανίχνευσης Διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης" Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΛΕΩΞΩ-3Ο7 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/155ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή δαπάνης 2ης εντολής της σύμβασης "Προμήθειας εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος Τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΡΙΩΞΩ-ΖΡΨ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/154ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών συστημάτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦ1ΤΩΞΩ-2ΓΥ 28/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3511ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Α.Ε.Π.Π. 0,06%, ΕΑΑΔΣ 0,07%,Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΕΠ:156 ΛΥΔΑΚΗΣ ΑΕ ΑΠΟ ΤτΕ ΠΔΕ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΑΝΑ255
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΨΣΩΞΩ-ΚΦΖ 24/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Κ/16ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή οφειλής δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης αποκατάστασης αγροτικών δρόμων στους οικισμούς Κατω Μετοχίου, Ψυχρό, Μαγουλά, Καμινάκι,Αβρακόντε, Τζερμίαδω του Δήμου .Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛΑΞΩΞΩ-9ΩΟ 23/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/156ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή Οφειλής Δαπάνης για την προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Σ5ΒΩΞΩ-ΡΔΓ 23/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/153ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 118 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: ΨΞΨΟΩΞΩ-ΛΓΚ 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3407ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 115/2024 "ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ".
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ: 6ΗΞΞΩΞΩ-ΛΒΕ 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 3326ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 3 4 5 6 7 890