Πιλοτική Λειτουργία

Κοινωνικά δίκτυα

Αποφάσεις

Δαπάνη για μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορες 6ου/2024 (αλλαγη ΜΚ Κοντάκη στις 22/6/2024) κα ιαναδρομικές αποδοχες ετών 2021-1ο/2024 υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου λόγω αλλαγης κλιμακίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙΙ8ΩΞΩ-Ω9Ι 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/175ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός 6ου/2024 μόνιμων υπαλλήλων υπηρεσίας ύδρευσης.(προσωπική διαφορά σύμφωνα με το ΦΕΚ 112/Α'/2022)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΛ8ΘΩΞΩ-ΨΞΑ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/176ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός 6ου/2024 μόνιμων υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας.(Προσωπική διαφορά σύμφωνα με το ΦΕΚ 112/Α'/2022)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΥΒΓΩΞΩ-4Δ3 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/177ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την αντιμισθία και τις εργοδοτικές εισφορές Μαϊου 2024 Δημάρχου-Αντιδημάρχων-Προέδρου ΔΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΖΔΩΞΩ-Ω29 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/163ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίου Μαϊου 2024 & επιστροφή κρατήσεων μηνός 3ου/2024 (άρθρο 13 του Ν.5043/2023.)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ23ΨΩΞΩ-ΞΩΖ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/164ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές Γενικού Γραμματέα Μαϊου 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΑ8ΛΩΞΩ-Χ3Ω 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/165ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαϊου 2024 για τον δικηγόρο με έμμισθη εντολή του ΔΟΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69ΕΙΩΞΩ-Ε2Ω 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/166ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαϊου 2024 υπαλλήλου ΙΔΑΧ (καθαρίστρια σχολικών κτιρίων).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 93ΜΡΩΞΩ-7Γ0 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/167ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαϊου 2024 υπαλλήλων ως Απόφαση 1/μελούς Πρωτοδικείου Νο 354/2022 (ασφαλιστικά μέτρα) για την αντιμετώπιση και πρόληψη συνεπειών του COVID-19.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΑΜΩΞΩ-Ε67 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/169ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός Μαϊου 2024 προσωπικού με συμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Παιδκού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΒΨΩΞΩ-ΨΟΚ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/170ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές μηνός 6ου/2024 μόνιμων υπαλλήλων "Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δ.Ο.Λ." & αναδρομικά λόγω αλλαγης κλιμακιου Κασσακη έτος 2021 και Ζαμπετάκη έτος 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ09ΩΞΩ-60Γ 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/171ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση είσπραξης Δ.Τ.,Δ.Φ. και ΤΑΠ από 2ο/2023 έως 6ο/2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΙ2ΩΞΩ-ΡΣ7 04/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/162ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση είσπραξης Δ.Τ.,Δ.Φ. και ΤΑΠ μηνός 3ου/2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔ3ΟΩΞΩ-Ο9Β 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/161ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθορισμός αμοιβής Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΑΜΔΑΕ "ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.".
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: 9ΟΑΗΩΞΩ-ΥΗΘ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 55ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δαπάνη για την λογιστική τακτοποίηση της είσπραξης ΔΤ,ΔΦ και ΤΑΠ μηνός 3ου/2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΟΞΩΞΩ-ΙΙΧ 03/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/160ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 890